Poniższa Polityka Prywatności opisuje kwestie ochrony danych osobowych związane z korzystaniem z serwisów internetowych prowadzonych w domenach www.gjw.pl, www.zamowieniasektorowe.pl oraz www.regulacjewenergetyce.pl („Serwis Internetowy”).

Polityka Prywatności określa zasady prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu Internetowego w oparciu o przepisy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Polityką Prywatności. Przyjmujemy, że korzystając z Serwisu Internetowego, akceptują Państwo zasady zawarte w Polityce Prywatności.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu Internetowego jest GJW Gramza Jenerowicz Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska z siedzibą w Poznaniu (61-626), przy ul. Szelągowskiej 27 („Kancelaria”).

Dane kontaktowe Administratora:

telefon: +48 61 663 03 60; e-mail: kancelaria@gjw.pl

RODZAJE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Informacje podawane przez Użytkowników

W czasie korzystania z Serwisu Internetowego Użytkownicy mają możliwość przekazywania Kancelarii danych osobowych, które umożliwiają ich identyfikację (np.: imienia i nazwiska, adresu e-mail). W szczególności podanie takich danych jest wymagane podczas przesyłania formularza kontaktowego lub zapisania się do newslettera.

Informacje gromadzone automatycznie

Podczas wizyty Użytkownika na stronach Serwisu Internetowego, automatycznie zbierane są dane pozyskiwane z komputera Użytkownika dotyczące jego aktywności w ramach serwisu. Dane te nie mają cech identyfikujących i nie są danymi osobowymi. Danymi takimi są w szczególności:

Logi systemowe

Kiedy Użytkownik odwiedza Serwis Internetowy automatycznie gromadzone są dane z jego przeglądarki internetowej. Są to takie dane jak numer IP, czas dostępu, zawartość plików cookies (ciasteczka) dotyczących Serwisu Internetowego, adres strony przekierowującej (referer link), informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce oraz inne dane udostępniane przez komputer Użytkownika w zależności od jego konfiguracji.

Zebrane pod postacią logów i ciasteczek informacje o Użytkownikach gromadzone są na czas nieokreślony i wykorzystywane są wyłącznie do administrowania serwisem. Na ich podstawie tworzone są niezawierające żadnych cech identyfikujących Użytkowników statystki, służące jedynie do monitorowania oraz poprawiania jakości Serwisu Internetowego. Informacje te nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Serwisem Internetowym.

CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Kancelaria może przetwarzać dane osobowe w następujących celach:

Przetwarzanie danych osobowych w celach kontaktowych

Podanie danych w celach kontaktowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Kancelarii przejawiającego się w odpowiedzi na zadane poprzez formularz kontaktowy pytanie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych w celach kontaktowych jest dobrowolne, jednak niepodanie ich uniemożliwi ustosunkowanie się do pytania Użytkownika.

Przekazane dane będą przetwarzane przez okres trzech miesięcy od zadania pytania poprzez formularz kontaktowy w celu umożliwienia Kancelarii kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zadane przez niego pytanie.

Podane dane nie będą przekazywane innym podmiotom.

Przetwarzanie danych w celu przesłania newslettera

Udostępnienie przez użytkownika identyfikującego go adresu e-mail będzie uznawane jako zamówienie informacji handlowej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Dane osobowe podane przez Użytkowników w formularzu newslettera będą przetwarzane w celu wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przesłania newslettera.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi świadczenie usługi przesłania newslettera.

Użytkownik może skorzystać z prawa dostępu do swoich danych i ich poprawiania za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres kancelaria@gjw.pl.

Przekazane dane będą przetwarzane przez okres wykonywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną a następnie przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania tej umowy, a także uprawnień o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Okres ten będzie liczony od dnia rozwiązania powyższej umowy (rezygnacji z otrzymywania newslettera).

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom.

Przetwarzanie danych w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami

Dane osobowe będą mogły być również przetwarzane w celu ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Kancelarię, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

OCHRONA INFORMACJI O UŻYTKOWNIKU

Kancelaria stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa chroniące przed nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub usunięciem zebranych informacji. Dane są przechowywane przez Kancelarię z zachowaniem wymagań przepisów prawa.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Osobom, których dane dotyczą przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  1. prawo dostępu do danych osobowych;
  2. prawo żądania sprostowania danych osobowych;
  3. prawo żądania usunięcia danych osobowych;

  4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  5. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą – w przypadkach kiedy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu Kancelaria może zachować pewne informacje o Użytkowniku w zakresie niezbędnym do celów dochodzenia lub obrony roszczeń;

  6. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Kancelarii danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Kancelaria przesłała dane do innego administratora. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które Kancelaria przetwarza na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącej wysyłki newslettera z osobą, której dane dotyczą;

  7. prawo wniesienia skargi do organu – osobie, której dane dotyczą, przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI O UŻYTKOWNIKU

Kancelaria nie sprzedaje, nie użycza ani nie przekazuje w jakikolwiek inny sposób osobom trzecim przetwarzanych danych osobowych Użytkowników, chyba że wymagają tego przepisy prawa.

W przypadku kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, dane Użytkowników mogą zostać udostępnione pracownikom tego zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Dane Użytkowników mogą zostać również ujawnione innym organom państwowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON

Serwis Internetowy zawiera odnośniki do zewnętrznych serwisów internetowych, w których Polityka Prywatności nie ma zastosowania. Strony te mogą samodzielnie zbierać informacje (w tym dane osobowe) i dlatego zalecane jest by zapoznać się z polityką prywatności odwiedzanych stron. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności na tych stronach. Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie Serwisu Internetowego.

KONTAKT

W razie pytań dotyczących ochrony prywatności lub pytań dotyczących Polityki Prywatności, prosimy o kontakt przy pomocy formularza kontaktowego znajdującego się na podstronie „Kontakt” w Serwisie Internetowym www.gjw.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kancelaria@gjw.pl.

Galeria GJW

Polityka prywatności

Aktualności

ZOBACZ WSZYSTKIE

GALERIA GJW już otwarta – zapraszamy

Witamy w GJW.Gallery! Nasza Galeria to wyselekcjonowana galeria prac pozostających w klimacie surrealizmu (nadrealizmu) skojarzonego ze sztuką niosącą często ukryty przekaz symboliczny. Autorem prac jest…
WIĘCEJ…
Loading...